Op 7 december 2015 is het CDA-initiatiefvoorstel Glasvezelverbinding buitengebieden en kleine kernen aangenomen in de Provinciale Staten. Aansluitend is in opdracht van de provincie Utrecht door Dialogic geïnventariseerd hoeveel adressen verstoten waren van een acceptabele internetverbinding, dit bleken er 14.000 verspreid over de provincie te zijn. Vervolgens is er op 28 september 2016 tussen de provincie en 26 gemeenten een intentieovereenkomst getekend met als doel om in de periode 2016-2019 het gehele buitengebied van de provincie Utrecht te voorzien van glasvezel. Begin februari 2018 ging bij de eerste Utrechtse gemeenten Renswoude, Woudenberg en een deel van Utrechtse Heuvelrug als eerst de schop de grond in. Er is veel werk verzet, maar de intentieperiode 2016-2019 is ook al ver gevorderd. Dit was voor het CDA reden om te vragen om een update.

Het project snel internet buitengebied kan worden opgedeeld in een pre-competitieve en een competitieve fase. De eerste fase is er nog geen sprake van marktwerking. Hier wordt voorwerk verricht door overheden  en gebiedspartijen  om  zowel  gemeenten als bewoners  voor  te  bereiden  op  de  komst  van marktpartijen  die  snel internet  aanbieden.  Wanneer gemeenten een  convenant  hebben  gesloten met  een  of  meerder  marktpartijen begint de competitieve fase. Tijdens deze fase blijft de overheid op afstand en is de markt aanzet.

Een belangrijke voorwaarde voor het halven van de verschillende planningen is dat de vraagbundeling in de verschillende gemeenten en deelgebieden succesvol succesvol wordt afgerond.

 

Voortgang  snel  internet  buitengebied  Utrecht-Oost

ln  Utrecht-Oost  zal  een enkele marktpartij,  namelijk Glasvezel  Buitenaf  (voormalig  CIF),  het grootste  gedeelte van het gebied binnen de intentieperiode verglazen. Uitzondering hierop vormt Leusden, dat een eigen traject heeft opgezet. Ook daarvan verloopt de voortgang voorspoedig. Onderstaande een puntsgewijs overzicht:

Gelderse Vallei Midden (o.a.  Renswoude en delen van  Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug  en Veenendaal): De realisatie loopt hier  voorspoedig;

Gelderse Vallei  / Veluwe Noord  (o.a.  Bunschoten en delen van Eemnes, Amersfoort): De

vraagbundeling is  gehaald  en  naar  verwachting  start  de realisatie  in  de  zomer van  2018;

Kromme Rijnstreek (o.a.  Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, delen van  Zeist,  Nieuwegein,  Utrecht):  De vraagbundeling  (dit  is  de  periode  in  welke de marktpartij(en)  proberen  een minimaal  aantal -doorgaans  50% - inschrijvers  te  werven)  loopt  tot en met 22  mei  2018. lndien deze  succesvol  is,  wordt naar  verwachting  in  het  najaar  van 2018 gestart met de  uitvoering;

Gelderse  Vallei  Zuid  (o.a.  Rhenen,  Veenendaal): De  vraagbundeling  start  in  mei  2018 en  eindigt

op 9 juli 2018.  Bij succes start  de realisatie  naar  verwachting  in  het  najaar  van 2018;

DSL (Digitale  Stad Leusden)

Leusden  en  delen  van  Amersfoort,  Woudenberg: de vraagbundeling is  succesvol  afgerond en  de realisatie  loopt.

Resterende deel: Over  delen  van De Bilt,  Baarn,  Soest  en  delen  van Eemnes  en  Zeist  wordt door gebiedscoöperatie O-gen  en  de  betrokken  gemeenten nog  nadere  afspraken  gemaakt met  marktpartijen. Bekeken wordt hoe  deze  delen  meegenomen  kunnen  worden in  de lopende  trajecten,  waardoor  ook zij  snel aangesloten kunnen  worden. Hier is in voor de zomer van 2018 meer duidelijkheid over te  geven.

 

Voortgang snel internet buitengebied Utrecht-West

De dynamiek op dit dossier is groot in Utrecht-West.  Programmabureau Utrecht-West geeft daarom aan dat een overzicht van de actuele stand van zaken, deels als dagkoersen moeten worden beschouwd.

Er zijn twee partijen die hebben aangegeven in geheel Utrecht-West te willen uitrollen: Glasvezel Buitenaf (ClF) en GlasDraad  (Mabin).  Daarnaast zijn binnen enkele gemeenten nog enkele andere marktpartijen actief.  De convenanten van de gemeenten in Utrecht-West zijn deels afgerond en deels in procedure.

De Ronde Venen en westelijk deel van Stichtse Vecht vraagbundeling gehaald; Start uitrol verwacht na de zomer;

Overig deel Stichtse Vecht: de gemeente is door meerdere partijen benaderd voor  een convenant.  De besluitvorming hierover loopt;

Woerden en  Oudewater:  convenant  getekend met twee  marktpartijen;  De vraagbundeling start  in  april 2018; Start  uitrol  wordt  in  het  laatste  kwartaal  van  2018  verwacht;

Lopik: de  gemeente  volgt  een  eigen  traject  waarbij ook  oude  COAX-kabels  worden vervangen  doorglasvezel.  De Lekdijk  kan  i.v.m.  geplande dijkverzwaring niet worden meegenomen in  het  huidige traject.  Provincie  en  programmabureau beoordelen  de  opties;

Montfoort:  de  gemeente  volgt  een eigen  traject.  De betrokken  marktpartij  start in  april  2018  een hernieuwde  vraagbundelingscampagne;

lJsselstein:  Convenant  is  gereed; Start  vraagbundeling tweede  kwartaal  2018;  Verwachte start  uitrol vierde  kwartaal 2018;

Utrecht  Oost  en  Nieuwegein  Oost:  De vraagbundeling  loopt  tot  en  met 22  mei 2018. lndien  succesvol verwachting  start  realisatie  najaar  2018;

Utrecht  overig: naar  verwachting  is  het  convenant  binnenkort  gereed  en  loopt  het vervolgens  mee  in het  spoor  van de  overige  gemeenten in  Utrecht-West;

Nieuwegein  overig:  de  gemeente  start naar  verwachting op  korte  termijn  gesprekken  met een marktpartij om naast  het  buitengebied  ook  de kern  te  verglazen;

Vianen, Leerdam  en Zederik:  Verwachting vaststelling convenant  voor  de  zomer;  Hier  hebben  zich  ook al  marktpartijen  gemeld.

 

De Lekdijk  in  Lopik  is  momenteel  de  enige  locatie  waarvan bekend  is  dat  er i.v.m.  de  geplande dijkverzwaring  voor het einde  van de  intentieperiode  nog  geen  glasvezel aanwezig is.  Daamaast  zijn  er geen  gebieden of gemeenten  waarvan bekend  waar dit  het  geval is.  Provincie  en programmabureau buigen  zich  over  de  opties  omtrent  de  situatie  in  Lopik. De lijntjes  met beide  programmabureaus  zijn  zeer kort. Wanneer door  een  van de  programmabureaus wordt  aangegeven dat bemiddeling  vanuit GS gewenst is  dan wordt daaraan  gehoor gegeven.

Wilt u op de hoogte blijven over de vorderingen van dit dossier of over mijn andere werkzaamheden als CDA Statenlid volg mij dan via Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram.

 

 

 

 

Hoe staat het met de aanleg van glasvezel in de provincie Utrecht?